Contacto

Podes contactar coa Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia a través do seguinte formulario ou a través do teléfono +34 981 57 66 98. 

Formulario de Contacto

  Si, lin e acepto as condicións e o aviso legal

  Consulte Dispoñibilidade

  Se vostede está a buscar un guía para unha familia, un grupo de turistas, para organizar un evento cultural, para un grupo de incentivos, para unha celebración ou actividade da súa empresa… Encha é formulario de contacto ou chámenos.

   

  Dirección: Dársena de Xoán XXIII, s/n
  15704 Santiago de Compostela
  A Coruña

  Teléfonos: +34 981 576 698 / +34 606 98 51 85

  Horario: De luns a domingo de 9:30 a 19:30 horas.

  Fin de semana e festivos: De 9:30 a 14:00 e de 16:00 a 19:00

  CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DADOS

  “De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA con CIF G15137474 e domicilio social sito en DÁRSENA DE XOÁN XXIII S/n 15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

  Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

  ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

  De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico  INFO@GUIASDEGALICIA.ORG.

  Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIAS TURISTICOS DE GALICIA, dirixíndose por escrito á dirección de correo  dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

  Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

  Con envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA.