Política de Privacidade

1.- INTRODUCIÓN E IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA con CIF G-15137474 e con domicilio na Dársena de Xoán XXIII, s/n; 15704 Santiago de Compostela en A Coruña, é a Responsable do Tratamento dos diferentes datos persoais que se recaban para unha correcta prestación do noso servizo.

O noso obxectivo é tratar os seus datos con total transparencia e achegando seempre as meirandes garantías de confidencialidade e seguridade. Por este motivo, queremos explicarlle de forma clara como y por que recompilamos, almacenamos, compartimos e utilizamos os seus datos persoais, así como os dereitos que pode exercer con respecto dos devanditos tratamentos.

Además, informamoslle de que poñeemos ao seu disporo e enderezo de correo electrónico info@guiasdegalicia.org, ao que se pode dirixir de xeito directo e efectivo sempre que teña cualquear pregunta ou dúbida acerca do tratamento dos seus datos persoais ou cando desexe comunicarse con nós.

2.- RECOMPILACIÓN e TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

Na ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, tratamos os datos facilitados polos nosos interesados coas seguintes finalidades:

 1. Xestionar axeitadamente a relación contractual cando se dá de Alta como Asociado/a, facilitándonos a través dos formularios de inscrición de socio/a os datos xerais necesarios para a devandita xestión, sendo a lexitimación deste tratamento o consentimento prestado polo asociado/a.

 2. Manter as relacións comerciais cos nosos proveedores de produtos e servizos, sendo de novo a lexitimación desta finalidade a de execución dun contrato.

 3. Dar resposta ás consultas realizadas a través do apartado “contacto” do noso portal web. Os usuarios interesados nos nosos servizos deben facilitarnos o seu nome, apelidos e enderezo de correo electrónico, así como o seu consentimento expreso para o tratamiento indicado.

 4. Os datos dos participantes nos cursos e xornadas formativas organizadas pola ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA son utilizados para as xestións propias da organización do curso/jornada, sendo a lexitimación deste tratamento o consentimento prestado polo propio interesado.

 5. Cuando o usuario, voluntariamente, se fai seguidor das Redes Sociais da ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, a información e datos persoais proporcionados polo usuario a través das redes sociais son utilizados para atender cantas peticións nos formule a través das mesmas, sendo a base xurídica deste tratamento o consentimento expreso mostrado polo usuario ao se facer “seguidor” das mesmas.

 6. Arquivo dos CV e utilización dos mesmos cando se organice algún proceso de selección, sendo a lexitimación deste tratamento o consentimento prestado polo propio interesado cando nos fai chegar o seu curriculum.

En todos os casos, os datos proporcionados se conservarán mentres se manteña a relación contractual e mientres o/a interesado/a non solicite a súa supresión ou exercite o seu dereito de oposición. Unha vez finalizado o contrato, se conservarán debidamente bloqueados, durante todo o tiempo en que resulte necesaria a súa conservación para atender as obrigas legais que en materia fiscal afecten á ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA.

A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA non cede os seus datos nunca a terceiros, salvo que exista obriga legal ao respecto, sexa necesario para a execución dun contrato ou obteña consentimento dos/as interesados/as. Tampouco están previstas transferencias internacionais dos mesmos.

3.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Informamos de que todos os seus datos son tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, e máis concretamente conforme á Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

Así mesmo cúmplense os principios descritos na LOPD, polos que os datos son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co/a interesado/a e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informamos de que temos implementado todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos mesmos, da súa alteración, pérdida e tratamentos ou accesos non autorizados.

4.- DEREITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cualquera momento pode exercer os seus dereitos dirixíndose ao enderezo postal arriba indicado ou ao enderezo de correo electrónico info@guiasdegalicia.org, especificando que dereito quere exercer e respecto a que datos persoais. En particular, a LOPD outórgalle os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso e Dereito de rectificación. Vostede ten dereito a ser informado/a e solicitar acceso aos datos persoais sobre vostede que procesamos, ou á súa rectificación cando sexan inexactos.

 • Dereito de supresión. Vostede ten dereito a solicitar que se eliminen os seus datos persoais.

 • Dereito á limitación do tratamento. Vostede ten dereito a solicitar que se deteña o procesamento de forma temporal ou permanente de todos ou algúns dos seus datos persoais.

 • Dereito de oposición. A oposición ao tratamento dos seus datos cando a base xurídica para o tratamento sexa o interés lexítimo da ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA ou por motivos relacionados coa súa situación particular.

 • Dereito á portabilidade. Vostede ten dereito a solicitar unha copia dos seus datos persoais en formato electrónico e o dereito de transmitir os devanditos datos para usalos no servizo dun terceiro.

Igualmente, informamos da opción de presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos en caso de considerar que teñamos cometido unha infracción respecto do tratamento dos seu datos persoais. Para iso débese dirixir a:

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

C/Jorge Juan, 6

28001 Madrid